یاد آر

بماند یادگار از شبی که در آغوش هم گریستیم و دیدیم قلب مان اینجا می زند. توی همین خاک. وسط آدم هایی که

فارسی حرف می زنند. بماند یادگار از شبی که تصمیم به ماندن گرفتیم. و شانه هایمان سبک شد.