To be

 

ماسلو جایی می گوید :” نوازنده باید بنوازد، نقاش باید نقاشی کند و شاعر باید بسراید تا با خود در آرامش کامل باشند. انسان چیزی را که می تواند باشد، باید باشد.“

کل ماجرای زیستن به شیوه ی رضایتمندانه همین است